Statut MDK

Odsłony: 1919

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/138/2012

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 22 marca 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZASNYSZU

im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Miejski Dom Kultury w Przasnyszu im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego zwany dalej MDK jest samorządową instytucją kultury, dla której terenem działania jest miasto Przasnysz.
 2. Organizatorem MDK jest Gmina Miejska Przasnysz.
 3. MDK posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 4. Siedziba MDK znajduje się w Przasnyszu ul. 3 Maja 16.

§ 2

MDK działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz 123 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 4. Niniejszego statutu.

II. Cel i  zakres działalności

§ 3

MDK jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie miasta.

§ 4

Do podstawowych zadań MDK należy:

 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką,
 3. wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
 4. organizowanie i wspieranie imprez artystyczno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 5. organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw artystycznych i wernisaży,
 6. organizowanie konkursów, przeglądów, seminariów, zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 7. prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych oraz ogniska muzycznego,
 8. upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
 9. prowadzenie kina,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym promocja działalności kulturalnej Miasta i dorobku artystycznego twórców kultury lokalnej,
 11. współdziałanie z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami twórców i artystów oraz z organami władz publicznych, zajmujących się działalnością kulturalną w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta,
 12. działalność instruktażowo - metodyczna, szkoleniowa i informacyjna.

III. Zarządzanie i organizacja

 

§ 5

 1. Organem zarządzającym MDK jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje działalnością MDK i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników MDK i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 6

 1. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz.
 2. Powołanie Dyrektora MDK poprzedza przeprowadzenie przez Organizatora konkursu na to stanowisko.
 3. Kadencja Dyrektora MDK trwa 5 lat.
 4. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 7

1. W MDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Pracowników MDK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

3. Statut przewiduje możliwość utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora. O fakcie tym rozstrzyga Dyrektor, przy czym wymagana jest pozytywna opinia Organizatora.

4. Zastępca Dyrektora jest powoływany oraz odwoływany przez Dyrektora na czas określony lub nieokreślony.

5. Dyrektor i pracownicy MDK powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną MDK oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

IV. Gospodarka finansowa

§ 8

 1. MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla instytucji kultury.
 2. MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
 3. MDK na działalność otrzymuje z budżetu Miasta dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji przekazanego mienia.
 4. MDK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 9

MDK może pozyskiwać dochody z:

1. dotacji z budżetu państwa,

2. funduszy celowych,

3. darowizn,

4. prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów,

5. sprzedaży własnych wydawnictw,

6. organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

7. wypożyczania sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów,

8. wynajmu i wydzierżawiania pomieszczeń MDK,

9. koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

10. sprzedaży biletów na seanse kinowe, na imprezy własne i obce,

11. promocji firm na imprezach organizowanych przez MDK,

12. usług reklamowych,

13. z innych usług związanych z działalnością statutową,

14. z innych źródeł.

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej MDK jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 11

Corocznie, w terminie do 31 marca Dyrektor MDK przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w rozdziale II, w szczególności o organizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach

V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.