Ogłoszenie 30.03.2023 r.

Odsłony: 96

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz ogłasza sprzedaż używanego "Nagłośnienie LDM+LDM"

W skład zestawu wchodzą:

  • Głośniki LDM C151 szt 2

  • Głośniki LDM p112p szt 2

  • Powermikser LDM SMX 10D

Stan sprzętu: dobry z licznymi śladami użytkowania, brak kilku gałek potencjometrów, trzeszczące potencjometry, LDM C151 - uszkodzony głośnik wysokotonowy – ogólnie sprawny, Głośniki LDM p121p - uszkodzone

Sprzedaż dotyczy całego zestawu (nie pojedynczych składników)

Cena minimalna sprzedaży: 1200,00 zł .

Oględzin sprzętu można dokonać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 30-05kwietnia 2023 r. po wcześniejszym umówieniu się.

Ofertę cenową zapakowaną w kopertę (opakowanie) należy zaadresować:

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu,

ul. Św. Wojciecha 1

06-300Przasnysz

i oznaczyć: Oferta na zakup nagłośnienia LDM+LDM” nie otwierać do dnia 06kwietnia 2023 r. do godz. 10.00

Oznakowane w ten sposób oferty należy składać osobiście, lub nadesłać pocztą do Miejskiego Domu Kultury do dnia 05kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00. (w przypadku nadesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 06kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Oferta powinna zawierać:

  • określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko)

  • datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia cyfrowo i słownie, podpis Oferenta

  • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem sprzedawanego sprzętu / ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikłe z rezygnacji z oględzin*. Zapoznałem się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu i akceptuję ich treść.

*niepotrzebne skreślić.

Sprzęt zostanie sprzedany temu Oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą, niż cena minimalna.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej równoważnych kwotowo ofert zakupu, zostanie wybrana oferta złożona z wcześniejszą datą i godziną.

Sprzedający wystawi sprzedającemu fakturę.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wg ww. faktury, nie później niż 7 dni od daty jej wystawienia.

Wydanie zakupionego sprzętu Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia, na podstawie podpisanego protokołu przekazania.

Koszty związane z odbiorem sprzętu ponosi Nabywca.

Miejski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny oraz do powiadomienia o wyborze oferty tylko zwycięskiego Oferenta.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Piotr Goliasz, e-mail: kontakt, tel. 517856759